با آمريکا يا بدون آمريکا، عراق به سمت نزديکی با ايران حرکت می کند   

با آمريکا يا بدون آمريکا، عراق به سمت نزديکی با ايران حرکت می کند (26/10/85)

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۱٠ - سيد کريم