گزيده از سخنان پرزيدنت بوش در ارتباط با ايران   

گزيده از سخنان پرزيدنت بوش در ارتباط با ايران

پرزيدنت جورج دبليو بوش 3 آوريل 2007

من در نگرانی درباره اهداف ايرانی ها جهت دستيابی به سلاح هسته ای سهيم هستم. اعتقاد راسخ من بر اين است که دستيابی ايران به سلاح هسته ای شديداً بر بی ثباتی خاورميانه تأثيرگذار خواهد بود. بنابراين، ما در تلاش ايجاد يک ائتلاف بين المللی جهت سعی در متقاعد ساختن ايرانی ها به دست برداشتن از تسليحاتشان هستيم، و روشن کردن اين موضوع که آنها بايد گزينه ای انتخاب کنند، چه اين انتخاب انزوا باشد، چه از دست دادن فرصت های توسعه اقتصادی....

مايلم اين را بدانيد که مسئله هسته ای ايران را چقدر جدی می دانيم... . اين مسئله يکی از پايه های اساسی سياست ما نسبت به ايران است.... و به اين دليل است که جهت تقويت حمايت بين المللی وقت زيادی را صرف همکاری با دوستان، هم پيمانان، و کسانی که نگران هستند می کنيم، تا برای مردم ايران روشن کنيم انتخاب بهتری برای آنان وجود دارد.

ما مشکلی با مردم ايران نداريم. ما برای تاريخ و سنت های آنان ارزش قائليم. اما دولت آنها تصميم هايی گرفته است که به منزوی ساختن و محروم کردن آنها از يک آينده اقتصادی بهترادامه می دهد. بنابراين از نظر ما اين موضوع بسيار جدی است.

منبع: سايت وزارت امور خارجه ايالات متحده

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٦ - سيد کريم