گسترش برنامه هسته ای ايران نشان دهنده "يك فرصت از دست رفته ديگر"   

گسترش برنامه هسته ای ايران نشان دهنده "يك فرصت از دست رفته ديگر"

مك كورمك سخنگوی وزارت خارجه از رهبران "منطقی" ايران ميخواهد تا هزينه هايی را كه برنامه شان در پی دارد سبك سنگين كنند

نوشته استيون كافمن

عضو هيئت تحريريه يو.اِس.اينفو

واشنگتن – دولت بوش گفت بی اعتنايی ايران به جامعه جهانی بواسطه گسترش عمليات غنی سازی اورانيوم، هم اكنون و در آينده آن كشور را از انجام تجارت جهانی و از فرصتهای سرمايه گذاری محروم ميكند.

سخنگوی وزارت امور خارجه شان مك كورمك در 9 آوريل گفت اعلام اين مطلب كه ايران غنی سازی اورانيوم را در ابعاد اقتصادی آغاز كرده است توسط رييس جمهورآن كشور محمود احمدی نژاد، فرصت از دست رفته ديگری از سوی رهبران ايران بود. او افزود جامعه جهانی همچنان در حال ارائه پيشنهاداتی به عنوان راه حل مشكلاتی است كه تمايلات هسته ای ايران بوجود آورده است.

مك كورمك گفت: "آنان در ماه گذشته فرصتهای بيشماری داشتند تا پيشنهاداتی را كه در نتيجه مذاكرات انجام شده به ايشان ارائه ميشد بپذيرند تا از آن طريق هدف [توليد] صلح آميز انرژی هسته ای را آنطور كه ميگوند محقق كنند. اما بديهی است كه تا به امروز تصميمات آنان خلاف آن مسيربوده است."

با به تعليق درآوردن فعاليتهای غنی سازی، ايران ميتوانست با ايالات متحده و جامعه جهانی مذاكره كند. مك كورمك گفت ايرانيها ميتوانستند "درباره تمامی پيشنهاداتشان حرف بزنند و مسيری را كه امروز در آن قرار گرفته ايم به تعليق درآورند، اما با ادامه مسير فعلی و با بی اعتنايی به قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل، فشار وارده بر ايران همچنان افزايش خواهد يافت."

مك كورمك گفت دولت بوش از "رهبران منطقی ايران" ميخواهد تا در آستانه افزايش فشارهای مالی، برای ارزيابی اين كه آيا ادامه فعاليتهای غنی سازی ارزش دارد يا خير "تجزيه و تحليل هزينه-منفعت انجام دهند".

او گفت: "هزينه ايكه هم اكنون پرداخت ميشود قول و قرارهای كاری است كه بسته نميشود، چون تجارت و سرمايه گذاری صورت نميگيرد. اينها هزينه هايی است که پيشاپيش پرداخت ميشود، اما در تجارت و سود اقتصادی هزينه هايی هم در آينده پرداخت خواهد شد و اين مسئله ای تاسف بار است زيرا ميتواند به گونه ای ديگر باشد."

سخنگوی وزارت خارجه به تصميم آلمان مبنی بر كاهش 40% اعتبارات صادراتش كه در حمايت از تجارت با ايران بود اشاره كرد كه طبق گفته او اين مسئله "پيامی شديد به ايرانيان است مبنی بر اينكه رفتاری كه اختيار كرده اند غير قابل قبول و خارج از معيارهای پذيرفته شده جامعه جهانی است."

او گفت: "اين همان تجارتی است كه با ايران صورت نميگيرد و اگر آنها بخواهند چيزهايی را كه از طريق آن داد و ستد ها بدست می آوردند در جای ديگری جستجو كنند هزينه بيشتری برايشان در برخواهد داشت. و شما ميتوانيد شاهد باشيد كه چگونه در طول [حيات] سيستم مالی بين المللی و سيستم تجارت بين الملل داستان درجايی ديگرتكرار شد."

مك كورمك افزود اين كه ايرانيان بايد بهای برخی از تصميم گيريهای دولتشان را بپردازند "تاسف بار" است. او گفت: " هيچكس خواهان چنين چيزی نيست؛ هيچكس نميخواهد در اين مسير حركت كند اما اين مسيری است كه دولت ايران ما را در آن قرار داده است."

او گفت بدليل اين كه جامعه جهانی سياست "افزايش تدريجی فشار بر دولت ايران" را دنبال ميكند احتمال تصويب قطعنامه های بيشتری از سوی شورای امنيت سازمان ملل وجود دارد. ضمنا شركای دولت بوش در شورای امنيت نميخواهند دست از چنين سياستی برداشته شود.

او گفت "ايرانيها با ايراد چنين سخنرانی هايی و بياناتی چون بيانات امروزشان، به شدت به نفع كسانی كه در سيستم جهانی مايلند فشار بين المللی عليه آنان افزايش يابد عمل ميكنند."

رييس جمهور ايران گفت كه كشورش در حال افزايش تعداد سنترفيوژها و آبشارهای مورد نياز غنی سازی اورانيوم است. مك كورمك گفت كه ايالات متحده بحثی ندارد كه ايران بر تعداد اين دو افزوده است اما نميداند آيا گاز هگزافلورايد اورانيوم (UF6 ) برای غنی سازی اورانيوم به آبشارهای سنترفيوژ تزريق شده است يا خير.

او گفت: "همچنان اين نشانه نيات آنها است و اين واقعيت كه آنان تعداد سنترفيوژهايی را كه توليد و بعد در آبشارها نصب ميكنند افزايش ميدهند نشان دهنده نياتشان در اين مقطع است."

او افزود اظهارات ايران "منبع نگرانی" برای جامعه جهانی است. "فكر ميكنم در اين باره كه همسايگان ايران و كشورهای مسئول سيستم جهانی مايل نيستند ببينند ايران به سلاح هسته ای يا به دانش دست يابی به سلاح هسته ای دست يافته است همه جهان متفق القولند."

پيشتر مك كورمك گفته بود كه آژانس بين المللی انرژی اتمی در تاريخ 24 ماه مه گزارشی درباره برنامه هسته ای ايران ارائه خواهد داد.

او به خبرنگاران گفت "مسئولين اين آژانس تنها كسانی اند كه در موقعيت ارزيابی ميزان گسترش برنامه ايران قرار ميگيرند، چه آنان ........ UF6 به سنترفيوژها تزريق بكنند و چه نكنند. آنان ميتوانند بگويند كه ايران دقيقا در چه مرحله ای از برنامه اش است."

مك كورمك گفت ايران به "پرسشهای برحق" سيستم جهانی درباره فعاليتهای هسته ايش پاسخ نداده است و "صادقانه بگويم كه ما به جايی رسيده ايم...كه اعضای جامعه جهانی، از جمله شورای امنيت و شورای حكام آژانس بين الملل انرژی اتمی، سخنان ايرانيها را مبنی بر اطمينان بخشيدن از طبيعت صلح آميز برنامه هايشان باور ندارند."

منبع: سايت وزارت امور خارجه ايالات متحده

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٤ - سيد کريم