احمدي‌نژاد و پايان بحران ملوانان انگليسي   

احمدي‌نژاد و پايان بحران ملوانان انگليسي

اين روزها، در ميان بخشي از نخبگان سياسي و فرهنگي، «گير دادن» به اقدامات دکتر احمدي‌نژاد، به هر بهانه‌اي، مُد روز شده است. آزادي 15 عضو نيروي دريايي انگليس از اين دست است. اين دوستان بهانه‌گير توجه نمي‌کنند که دستگيري ملوانان انگليسي ربطي به دولت احمدي‌نژاد نداشت؛ اقدامي از سوي نيروهاي نظامي مرزبان بود که طبق وظيفه خود عمل مي‌کنند و طبق قانون اساسي تابع سلسله مراتب خويش‌اند نه تابع دولت. ولي آزادي اين ملوانان ابتکار و پيشنهاد دکتر احمدي‌نژاد بود به عنوان رئيس شوراي‌عالي امنيت ملّي. تجاوز به حريم مرزي ايران، که طبعاً دستگيري نظاميان متجاوز را در پي داشت، اقدامي برنامه‌ريزي شده بود براي تندتر کردن آتش زرادخانه تبليغاتي نئوکان‌ها عليه ايران. اين بحران مي‌توانست به جنگ ميان ايران و بريتانيا بينجامد و سپس آمريکا را، به عنوان متحد استراتژيک بريتانيا و به‌رغم مخالفت اکثريت کنگره، وارد معرکه کند. نئوکان‌ها مصرند پيش از تحويل دادن دولت آمريکا به حزب دمکرات در ژانويه 2008، با هر تمهيدي، جنگ با ايران را شروع کنند و به اين ترتيب، درست مانند جنگ ويتنام، دولت آينده حزب دمکرات را در برابر عمل انجام شده قرار دهند. در برابر اين‌گونه اقدامات غافلگيرانه و توطئه‌گرانه بايد هشيار بود.

اقدام دکتر احمدي‌نژاد در آزادي ملوانان بازداشت شده بريتانيايي به موقع و هوشمندانه بود. احمدي‌نژاد نشان داد که با درايت و جسارتي فراتر از دو سلف خود، خاتمي و هاشمي، امواج تحميل شده را مهار مي‌کند؛ امواجي که گاه کيان مملکت را در معرض مخاطرات جدّي قرار مي‌دهد. فراموش نکنيم که در ماجراي دستگيري يهوديان شيراز موج تبليغاتي بزرگي بر دولت خاتمي، و در واقع بر ايران، تحميل شد ولي آقاي خاتمي در برابر اين موج منفعلانه عمل کرد حال آن‌که مي‌توانست، از موضع رئيس شوراي‌عالي امنيت ملّي، فوراً دستور آزادي يهوديان فوق را صادر کند که چنين نکرد.

منبع: سايت عبدالله شهبازي

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٦ - سيد کريم