احمدي‌نژاد: ملت ايران، سر سوزني ازخواسته‌هاي خود عقب نشيني نمي‌كند   

احمدي‌نژاد: ملت ايران، سر سوزني ازخواسته‌هاي خود عقب نشيني نمي‌كند

محمود احمدي نژاد" رييس جمهور ایران در سخنان خود در اجتماعی مردم شيراز گفت: قدرتهاي زورگوي دنيا بدانند كه ملت عزيزايران براي تحقق همه خواستههاي قانوني و بحق خود ايستاده و تا آخر سرسوزني عقب نشيني نخواهد كرد.

به گزارش ایرنا ، وي بابيان اينكه پيام ملت ایران آرامش، صلح، برادري و پيشرفت براي همه است، خطاب به "قدرتهاي زورگو" گفت: بدانيد با سوء استفاده از سازمانهاي بينالمللي كه خودتان ساخته و قانون آن را خود وضع كردهايد، نخواهيد توانست در اراده ملت ايران خللي وارد كنيد.

احمدی نژاد گفت: ملتايران امروز متحد و يكدل بايك شعار درصحنه ايستاده است و بخصوص در موضوع هستهاي تا تحقق همهحقوق هستهاي خود، راه به سمت قلههاي كمال را با اقتدار و استحكام ادامه خواهد داد و با مشتهاي گره كرده بر حق مسلم خود پافشاري ميكند.

منبع: راديو بين‌المللي چين

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٧ - سيد کريم