هالیبرتون در ایران:سفر چني به ايران در سال 79   

هالیبرتون در ایران:سفر چني به ايران در سال 79 كه براي آماده سازي قراردادهاي نفت و گاز درايران صورت گرفت، تا مدتها محرمانه باقي ماند 

قرارداد گازي ايران با شركت امريكايي هاليبرتون كه مطابق برنامه تا پايان سال 85 بود، پايان يافت. با اين حال ناگفته هاي فراواني درباره چگونگي برنده شدن اين شركت در مناقصات گازي، سفر ديك چني به ايران در سال 79، ميزان تأثير اين قراردادها بر دو سال اول مسئله هسته اي، عدم تمديد مجدد قرارداد و... وجود دارد.

برنده شدن شركت هاليبرتون در مناقصه حفاري پارس جنوبي به سال 81 باز مي گردد. قرارداد با ارزشي كه برابر آن، اين شركت متهعد به حفر 12 حلقه چاه در فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي گرديد و قرار شد تا پايان سال 85 و در مدت 52 ماه، در دو بخش خاكي و دريايي، ايران به گاز دست يافته و 50 ميليون مترمكعب گاز طبيعي و بيش از 400 تن سولفور از آن استحصال نمايد.

در اين قرارداد البته هاليبرتون تنها نبود بلكه كنسرسيوم هاليبرتون-اورينتال، مشتركاً برنده مناقصه شده بودند. ماجرا از اينجا جالب تر مي شد كه هاليبرتون براي حفر هر چاه مبلغ 23 ميليون دلار پيشنهاد داده و جمعاً خواستار دريافت 282 ميليون دلار شده بود اما دولت وقت ايران كه به عنوان كارفرما مي بايست كمترين مبلغ پيشنهادي را بپذيرد، در قرارداد منعقده مبلغ 360 ميليون دلار (80 ميليون بيشتر از پيشنهاد شركت امريكايي) به كنسرسيوم هاليبرتون- اورينتال بخشيد!

سيروس ناصري نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت اورينتال كيش و ديك چني معاون رئيس جمهور امريكا، دو نفر اصلي زمينه ساز قرارداد هاليبرتون- اورينتال در ايران بودند. سفر چني به ايران در سال 79 كه براي آماده سازي قراردادهاي نفت و گاز در ايران صورت گرفت، تا مدتها محرمانه باقي ماند. در همين سفر محرمانه بود كه ديك چني به علت عارضه قلبي، حتي چند روزي را مهمان يكي از بيمارستانهاي تهران بود.

رشوه گرفتن 3 مسئول شركت نفت و گاز پارس جنوبي از شركت اورينتال كيش در جريان مناقصه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي، سوژه داغي بود كه همان اوايل روي كارآمدن دولت نهم مطرح گرديد و اكبر تركان معاون وزير نفت، با محرز دانستن تخلف شركت اورينتال كيش، از اين خبر پرده برداشت. سيروس ناصري در جريان برگزاري دادگاه مربوط به اين پرونده، در يك رويداد تعجب برانگيز تبرئه گرديد اما مسئولين شركت امريكايي توسط دستگاه قضايي اين كشور به دليل پرداخت رشوه به جريمه نقدي محكوم شدند.

منبع: دنیای ما

لینک
۱۳۸٦/۱/٢۸ - سيد کريم