ذوالقدر: "می توانیم اهداف آمریکايی و اسرائیل را هدف قرار می دهیم"   

ذوالقدر: "می توانیم اهداف آمریکايی و اسرائیل را هدف قرار می دهیم"

پاسدار محمد باقر ذوالقدر معاون امنیتی وزارت کشور: "جمهوری اسلامی قادر است روزانه دهها هزار موشک به اهداف آمريکايی شليک کند و با موشکهاي دوربرد مي تواند اسرائيل را هم تهديد کند."

خبرگزاری حکومتی ايرنا: "جانشين و معاون امنيتي و انتظامي وزير کشور گفت برنامه اصلي آمريکا در دشمني با انقلاب اسلامي با توجه به ناتواني در اقدام نظامي «تهديد نرم» است.

دکتر محمدباقر ذوالقدر در همايش نقش امنيت در توسعه استان کردستان در سنندج افزود: سياست اصلي آمريکا در شرايط فعلي ، تهديد نرم از طريق ايجاد بي ثباتي و بحران سازي در داخل و دامن زدن به گسست هاي قومي و مذهبي است.

وي گفت: امريکا در قالب تهديد نرم از روزنامه ها و «NGO» ها با الگوگيري از برنامه هايي که در شوروي سابق اجرا کردند، نيز بهره مي گيرد و برخي روزنامه ها نيز در جهت اهداف دشمنان به وظايف خودشان خوب عمل مي کنند.

وي افزود: آمريکا که در شرايط فعلي بدون نقاب و علني با جمهوری اسلامی درگير شده، تمايل زيادي به اقدام نظامي دارد؛ ولي به دلايل تاکتيکي و راهبردي نمي تواند به نيت شوم خود عمل کند.

ذوالقدر افزود از نظر تاکتيکي و راهبردي ، آمريکا نمي تواند به جمهوری اسلامی حمله کند؛ چون مي ترسد به محض حمله، ما به سمت توليد سلاح نامتعارف حرکت کنیم.

معاون وزير کشور ادامه داد: اين در حالي است که با در اختيار بودن موشکهاي دوربرد هيچ جا براي آمريکا امن نخواهد بود و جمهوری اسلامی قادر است روزانه دهها هزار موشک به اهداف آمريکايي شليک کند و با موشکهاي دوربرد مي تواند اسرائيل را هم به عنوان عقبه آمريکا تهديد کند.

وي افزود به همين دليل آمريکا سياست تهديد نرم را از طريق ايجاد بي ثباتي و بحران سازي در داخل در دستور کار قرار داده و در کنار آن از اهرم تحريم نيز براي ايجاد بي ثباتي بهره خواهد گرفت."

لینک
۱۳۸٦/٢/٦ - سيد کريم