متن بيانيه پايانی سران گروه 8 عليه برنامه هسته ای ايران   

سران كشورهاى عضو گروه هشت روز جمعه با صدور بيانيه‌اى به نشست سه روزه خود در هايليگن دام آلمان پايان دادند.

در بيانيه مذكور بخشهاى مختلفى از محورهاى مذاكرات اين اجلاس مورد توجه قرار گرفته است كه بخش مربوط به برنامه‌هاى هسته‌اى ايران به شرح ذيل است:

"جلوگيرى از گسترش و تكثير سلاح‌هاى كشتار جمعى و سيستم‌هاى حامل اين سلاح‌ها و مبارزه موثر و جدى با تروريسم بين‌المللى براى صلح جهانى و امنيت بين‌المللى اهميت ويژه‌اى دارد.

ما گروه هشت بطور مشترك معتقد هستيم كه بايد با چالش جهانى تكثير سلاح مقابله كنيم و از تمامى بيانيه‌هاى اجلاس‌هاى گذشته سران گروه هشت در اين زمينه، حمايت مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم آنها را محقق كنيم.

ما بايد براى موفقيت خود با شركاى ديگر و نهادهاى بين‌المللى بويژه سازمان ملل متحد همكارى كنيم تا همه ابزارهاى خود را براى مقابله با تكثير سلاح‌هاى كشتار جمعى و سيستم‌هاى حامل آنها تقويت نماييم .

ما بر نقش محورى شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى غلبه بر چالش از طريق تكثير سلاح‌هاى كشتار جمعى نيز تاكيد داريم .

ما برحق مسلم قيد شده در معاهده منع تكثير سلاح‌هاى اتمى ان پى تى براى همه كشورها براى استفاده مسالمت آميز از انرژى اتمى تاكيد داريم .

ما مصمم هستيم با چالش‌هاى منطقه‌اى در بخش تكثيرسلاح با ابزارهاى ديپلماسى مقابله كنيم و همچنان معتقديم كه نگرانى نشات گرفته از امكان تكثير سلاح كه در برنامه سلاح اتمى ايران وجود دارد را بايد رفع كنيم .

ما متاسفيم كه ايران تعهدات خود را در قبال قطعنامه‌هاى ، ۱۷۳۷  ۱۶۹۶و  ۱۷۴۷شوراى امنيت سازمان ملل متحد را تاكنون محقق نكرده است و چنانچه ايران همچنان تحقق اين تعهدات خوددارى كند خواستار تحريم‌ها و تدابير ديگرى عليه اين كشور هستيم .

ما براى چندمين بار از ايران مي‌خواهيم كه تدابيرى را كه جامعه جهانى از اين كشور خواسته است و قطعنامه‌هاى سازمان ملل متحد اين كشور را ملزم به اجراى آن كرده است محقق كند و كليه فعاليت‌هاى بازيافتى و غني‌سازى را در بخش توسعه و تحقيق متوقف كند تا به اين وسيله آغاز مذاكرات دوباره ممكن شود.

ايران مي‌تواند از طريق ايجاد اعتماد در جامعه بين‌المللى ، نسبت به طبيعت مسالمت آميز برنامه اتمى خود يك صفحه جديد در مناسبات با ما نه تنها در بخش انرژى اتمى بلكه حتى در بخشهاى سياسى ، اقتصادى و فن آورى ايجاد كند.

ما در اين رابطه از سياست و رفتار آژانس بين‌المللى انرژى اتمى حمايت مي‌كنيم و از ايران مي‌خواهيم كه بطور نامحدود با اين آژانس همكارى كند".

اجلاس سران گروه هشت روز جمعه به كار خود خاتمه داد.

لینک
۱۳۸٦/۳/۱۸ - سيد کريم