اکونوميست:ايران ايستگاه بعدی بمب افکن های آمريکا؟   

اکونوميست:ايران ايستگاه بعدی بمب افکن های آمريکا؟

هفته نامه انگليسی اکونوميست، در سرمقاله شماره آينده خود احتمال ميدهد که دولت بوش تصميم دارد در دو سال باقی مانده حکومتش به ايران حمله کند. اکونوميست عکس روی جلد را نيز به يک بمب افکن آمريکايی اختصاص داده و روی آن نوشته: ايستگاه بعدی ايران؟

در سرمقاله اکونوميست نخست سخنان مقامات کاخ سفيد در رد قصد آمريکا برای حمله به ايران خاطر نشان شده است. اما ارزيابی اکونوميست اين است که مقامات آمريکايی عکس آنچه را در ذهن خود دارند ابراز ميکنند. اکونوميست چهار عامل را در وخيم شدن روابط ايران و دولت آمريکا بر شمرده است: قصد دست يابی ايران به سلاح هسته اي، وجود احمدی نژاد، گرايش اخير دولت آمريکا به انداختن مسووليت مشکلات آمريکا در عراق و خاورميانه به گردن ايران و چهارمی که اکونوميست بر آن تاکيد خاص گذاشته است وضعيت بسيار وخيم دولت بوش و شکست وعده هايش برای آوردن دمکراسی به خاورميانه و جلوگيری از دست يابی دولت های سرکش به سلاح اتمی است که چون او ايران را در اين مورد مقصر ميداند، تصور ميکند با حمله به ايران ميتواند خود را از اين وضع نجات دهد .

اکونوميست تاکيد ميکند که بوش اشتباه ميکند و توصيه ميکند "هرگز به يک انقلاب حمله نکنيد". اکونوميست بر خطر مسلح شدن ایران به سلاح هسته ای نيز تاکيد ميکند. اما يادآوری ميکند که تا دست يابی ایران به سلاح هسته ای چندين سال فرصت هست و به نظر سرمقاله نويسان اکونوميست برای مهار ايران و انصراف آن از دست يابی به سلاح هسته ای بايد بر تشديد تحريم ها و ترکيب آن ها با نوعی مشوق تکيه کرد.

لینک
۱۳۸٥/۱۱/٢٠ - سيد کريم