ادعای مسخره فخرآور: «من يک جمهوری خواه هستم»   

[برگرفته از وبلاگ سرباز کوچک]

امیرعباس فخر آور: من یک جمهوریخواه هستم [ ]

"خیلی از بچه ها پرسیدن که من به چه نوع حکومتی گرایش دارم؟ همیشه وقتی ایران بودم ـ توی سالهای دانشگاه و زندان و مبارزه اعتقاد داشتم که مبارزین سیاسی به همه گروهها تعلق دارند و باید همیشه بعنوان آزادیخواه و دموکراسی خواه مطرح باشند (چه باشند چه نباشند!) و همیشه همین روش رو در پیش گرفتم. البته دوستانی که از نزدیک باهاشون در ارتباط بودم میدونستند که من از وقتی خودم رو شناختم یک جمهوریخواه هستم. ولی روابط نزدیک من با مشروطه خواهها (بخوانيد فرصت طلبان) و به خصوص شاهزاده رضا پهلوی باعث شده بود که منو مشروطه خواه بشناسند."

جناب فخر آور، چيزي که عيان است چه حاجت به بيان است!

مگر نام ايرانیان هوادار پادشاهی، يعنی ناسيوناليست ها، در رسانه های غربی اصلا مطرح می شود (چه برسد به پشتيبانی از سوی سازمانهای پروژه ساز) كه نيازی به توضيح شما باشد؟ از كسانی كه نه تنها كشتار و جنگ داخلی را در عراق و به قدرت رساندن يك چلو كباب فروش درجه سه ی واشينگتونی در افغانستان را به بازگشت پادشاهی به آن دو كشور ترجيح دادند، بلكه همه ی تلاش هايشان را هم كردند و می كنند كه اين آلترناتيو را كمرنگ جلوه دهند، توقع می رود كه به وجود هواداران پادشاهی در ايران اعتراف كرده و از آنها قهرمان هم بسازند؟! همزمان با راه اندازی و پشتيبانی از سازمانهای فدرالچی-تروريستی "جندالله" و "پژاك" و...؟! بچه هايی كه نميداند حاميان جناب عالی از ناسيوناليزم بيشتر از اسلاميزم و كمونيزم وحشت داشته و دارند براستی بچه اند.

از ديدگاه من بيگانه شما را بازيچه ی دست خود كرده است. با شخص شما دشمنی ندارم. فقط پيامد "تلاشهای" كوركورانه ی دانشجويان "مستقل" سه دهه ی پيش در آمريكا و اروپا را بياد داشته باشيد.

لینک
۱۳۸٥/٩/٩ - سيد کريم