گزارش دبيرخانه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره ايران   

گزارش دبيرخانه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره همكاريهاي فني اين نهاد با ايران دقايقي پيش ارايه شد.

اين گزارش در ارتباط با مفاد قطعنامه ۱۷۳۷شوراي امنيت است كه بر اساس آن، آژانس موظف به بازنگري در برخي همكاريهاي خود با ايران شده است.

گزارش دبيرخانه در نشست آتي شوراي حكام در وين بررسي و درباره آن تصميم‌گيري خواهد شد.

ایرنا – 19:41

لینک
۱۳۸٥/۱۱/٢٠ - سيد کريم