فدائیان خلق اکثریت: به ماجراجویی پایان دهید!   

فدائیان خلق اکثریت: به ماجراجویی پایان دهید!

اطلاعیه مطبوعاتی

کنگره دهم سازمان ما خطر حمله نظامی به کشور و ارتباط آن با اوضاع عراق، برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و سخنان و اعمال تحریک آمیز احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، را مورد بحث قرار داد. اعضای کنگره و ميهمانان آن توجه دادند که پیکار برای حفظ صلح و استقرار دمکراسی را مقدم ترین وظیفه قرار می دهند و فدائیان در هر کجا که باشند، همدوش با شما مردم شریف ایران با تمام نیرو برای دور کردن سایه جنگ از کشورمان تلاش خواهند کرد.

شورای مرکزی منتخب کنگره دهم بلافاصله بعد از اتمام کار کنگره تصمیم گرفت با صدور اعلاميه "صلح حق مسلم ماست" پیام این حس و دادخواست میهنی و انسانی پراکنده در فضای دور از میهن کنگره دهم را از این طریق به شما هم میهنان عزیز برساند.

اعلاميه شوراى مرکزى منتخب کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون وضع بحرانى خطرناک کنونى

صلح، حق مسلم ماست

به ماجراجوئى پايان دهيد

هم ميهنان عزيز!

دهمين کنگره سازمان فدائيان در شرايطى برگزار شد که از يک سو جامعه بين‌المللى به دليل نگرانى‌اش از اهداف برنامه غنى‌سازى اورانيوم، تصميم گرفته است اگر جمهورى اسلامى به غنى‌سازى ادامه دهد کشور ما آماج تحريم‌هاى بيشتر قرار گيرد و از سوى ديگر ايالات متحده آمريکا مسئولين جمهورى اسلامى را متهم به دست داشتن در کشتن آمريکائيان در عراق کرده به طور فزاينده و خطرناکى به ايران اخطار نظامى مىدهد. بعلاوه دولت اسرائيل به اين عنوان که جمهورى اسلامى ايران قصد نابودى آن کشور را دارد تحرکات خود در منطقه و جهان عليه کشور ما را توجيه و بشدت گسترش داده است.

حکومتگران جمهورى اسلامى بى‌توجه به عواقب فاجعه‌بار اين بحران و با سوزاندن فرصت‌هايى که تاکنون براى تخفيف و مهار اين بحران پديد آمده و برخى از آنها هنوز به کلى از دست نرفته اند، کشور ما را در معرض تهاجم نظامى دولت بوش قرار داده اند. دولت کنونى ايالات متحده در دوران زمامدارى اش نشان داده که راه انداختن ناوگان جنگى را اصلى ترين ابزار تحقق سياست هاى خود مى داند و از استعداد کافى برخوردار است تا به جنگ و حمله نظامى عليه کشورهاى ديگر دست بزند.

از سوى ديگر مقامات جمهورى اسلامى تا کنون به خواست نيرومند مردم ايران براى برون برد کشور از چنبره بحران هسته اى، محاصره اقتصادى و خطر جنگ بى توجهى نشان داده و به هشدارهاى مکرر نيروهاى سياسى منتقد و مخالف کمترين اعتنايى نکرده است. اين حکومت گران نالايق که سرنوشت ۷٠ ميليون ايرانى، آينده ايران و صلح و آرامش در منطقه را گروگان منافع تنگ نظرانه خود قرار داده اند، همه ابتکارات صلح جويانه و مسئولانه دبيرکل آژانس بين المللى انرژى هسته اى – آقاى البرادعى را يا بى پاسخ گذاشته و يا آنها را به صراحت رد کرده اند. اين قدرتمندان ماجراجو با سياست هاى بغايت غير مسئولانه شان به شکل گيرى بلوک هاى سياسى بين المللى و منطقه اى عليه ايران يارى رسانده و باعث تنگ تر شدن مدام حلقه محاصره به دور کشور ما شده اند. اين عملکرد جمهورى اسلامى به نيات و تمايلات زورگويانه و جنگ افروزانه در دولت آمريکا ميدان مى دهد و زمينه را براى سياست هاى نظامى گرانه دولت بوش فراهم مى آورد. ماجراجويى هاى هسته اى جمهورى اسلامى در کنار اخلال گرى هاى آن عليه صلح و امنيت در منطقه، و در همانحال رجزخوانى هاى آقا رئيس جمهور عليه کشور اسرائيل و نفى وقيحانه فاجعه هلوکاست، نه تنها مفرى براى دولت بوش فراهم آورده است، تا بکوشد خود را از بحران فزاينده داخلى و خارجى بيرون کشد بلکه آنرا در آستانه پيشبرد يک اقدام جنگ افروزانه ديگر قرار داده است.

ايرانيان صلحدوست و آزاديخواه!

اولين و مسلم ترين حق ما، صلح است. مهمترين دغدغه همه ما نيز، دغدغه بروز جنگ است. ما بايد از هر طريق ممکن بکوشيم تا به جهانيان بگوئيم که ايرانيان از جنگ بيزارند، عليه جنگ اند و هم با جنگ طلبان مخالفند و هم با جنگ افروزان. فدائيان خلق در هر گوشه دنيا که باشند عضو فعال جنبش صلح بوده و براى استقرار دمکراسى در کشور مبارزه ميکنند.

در شرايط کنونى براى مردم ايران تنها راه صلح آميز بهره مندى از فن آورى هسته اى، پذيرش قطعنامه ١۷٣۷ و تعليق غنى سازى اورانيوم است. ما مردم ايران، براى کشور همسايه خود- عراق نه تشديد تحريکات و فتنه گرى ها، که صلح و امنيت آرزو داريم. براى ما ايرانيان برقرارى صلح در خاورميانه و همزيستى مسالمت آميز فلسطينى ها و اسرائيلى ها در شکل دو دولت مستقل و دوست در کنار هم، يک آرزوى بزرگ است. مردم ايران حضور ناوگان جنگى دولت آمريکا و هيچ قدرت جهانى ديگر در منطقه را نمى پذيرند. مردم ايران صلح را هم براى خود و هم براى منطقه مى خواهند. ايرانيان داغ ٨ سال فاجعه جنگ را هنوز بر تن دارند. مردم ايران از جنگ بيزارند.

هم ميهنان عزيز!

هر چه مى گذرد روشن تر مى شود که دولت ايالات متحده آمريکا برزمينه سياست و رفتار جمهورى اسلامى، براى اقدام نظامى عليه کشور ما آماده مى شود. اما از سوى ديگر خوشبختانه در مبارزه عليه جنگ و دفاع از صلح ما تنها نيستيم. جنبش صلح در آمريکا به سرعت رو به اوج گيرى است. بخش بزرگى از مردم آمريکا و نمايندگان آنان در کنگره اکنون مخالف سياست هاى رئيس جمهور آن کشور هستند. اکثريت جامعه بزرگ ايرانيان امريکايى نيز با سياست هاى جرج بوش مخالف اند. همبستگى مردم دو کشور در مبارزه براى جلوگيرى از در گرفتن جنگ مى تواند و بايد جلوى سياست هاى جنگ جويانه هر دو طرف را سد کند. براى پيشگيرى از جنگ، متحدانه و نيرومند عمل کنيم.

شوراى مرکزى منتخب کنگره دهم

سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

٢۶ بهمن ماه ١٣٨۵

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱ - سيد کريم