چگونه اسرائیل وارد "باشگاه دارنده گان سلاح هسته ای" شد؟   

چگونه اسرائیل وارد "باشگاه دارنده گان سلاح هسته ای" شد؟

Israel crossing the nuclear threshold 

در طول سه دهه ای که اسرائیل مسلح به تکنولوژی هسته ای شده است ، این دولت و دولت آمریکا همواره تلاش داشته اند تا این مسئله را مخفی نگاهدارند. گرچه جهان از همانموقع به این مسئله واقف بود.

در تاریخ 28 آپریل سال 2006 در واشنگتن، بخشی از آرشیو امنیت ملی آمریکا پس از 30 سال از رده سری خارج شد که در میان آن سند مهمی قرار داشت. این سند پرده از روی یکی از مهمترین خط مشی های سیاسی تاریخ معاصر آمریکا در مورد برنامه سلاح هاس هسته ای اسرائیلیان در اولین سال دولت ریچارد نیکسون بر می داشت. در زمان نیکسون بحث بر سر این بود که چه از نظر سیاسی و چه از نظر تکنولوژی آیا اساسا این برای دولت نیکسون امکان پذیر است، تا با تلاش مانع از این شود که اسرائیل به تکنولوژی هسته ای مسلح شود و یا برعکس، آمریکا می بایستی تلاش نماید، مقرراتی را پیدا نماید که اجازه دهند "اسرائیل هسته ای" موجودیت یابد.

طبیعی است که با وجود سیاستمدارانی چون هنری کیسینجر، مورد دوم تحقق یافت و اسرائیل وارد "باشگاه دارنده گان سلاح هسته ای" شد، و با توجه به تجاوزات مکرر اسرائیل به سرزمین های همسایه و فلسطینان در داخل کشور، بهیچوجه این نگرانی در میان سیاستمداران جهان سرمایه داری وجود نداشت که مانع از "اسرائیل هسته ای" شوند! حتی اسرائیل هیچگاه از سوی کشورهای پرقدرت تحت فشار قرار نگرفت تا قرارداد NPT را امضا نماید.

بهر صورت اسناد منتشره آرشیو امنیت ملی آمریکا، مبنایی شد تا دو محقق بنام های Avner Cohen and William Burr، مقاله ای تحت عنوان "Israel crosses the threshold" در شماره ماههای می و جون سال 2006 بولتن "دانشمندان اتمی" در این مورد به رشته نگارش درآورند. برای علاقمندان در مورد اطلاع بیشتر در مورد "اسرائیل هسته ای" ، نظرشان را به لینک زیر جلب می نمائیم:

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB189/index.htm

منبع: دنیای ما

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱۳ - سيد کريم