گيتش ميگويد امريکا رفتن به جنگ با ايران را برنامه ريزی نميکند   

گيتش ميگويد امريکا رفتن به جنگ با ايران را برنامه ريزی نميکند

آقای گيتس امروز در وزارت دفاع آمريکا به خبرنگاران گفت آمريکا سعی ميکند با حمايت نسبت داده شده به ايران از شورشيان در عراق، و غنی سازی اورانيوم در ايران مقابله کند.

رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا ميگويد آمريکا رفتن به جنگ با ايران را برنامه ريزی نميکند.  آقای گيتس امروز در وزارت دفاع آمريکا به خبرنگاران گفت آمريکا سعی ميکند با حمايت نسبت داده شده به ايران از شورشيان در عراق، و غنی سازی اورانيوم در ايران مقابله کند.  وزارت دفاع آمريکا هم اکنون دومين ناوهواپيما بر را روانه خليج فارس کرده است. در همين حال يک مقام ارشد ايران گفته است بازرسان اتمی سازمان ملل متحد در يک محوطه زيرزمينی مجموعه نطنز ، که ايران در نظر دارد برای افزايش عمليات غنی سازی اورانيوم سه هزار سانتريفيوژ در آنجا به راه بياندازد، چندين دوربين کار گذاشته اند. اين مقام همچنين گزارشهائی را تکذيب کرد که از اقدام ايران در محدود ساختن دسترسی بازرسان سازمان ملل متحد به محلی حکايت دارد که بازرسان سعی ميکنند روشن سازند آيا برنامه اتمی ايران برای توليد برق است يا تسليحات اتمی.

(خبرنامه صدای آمریکا – 2 فوریه 2007)

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - سيد کريم