مقاله مايکل لدين : بازداشت سربازان انگليسی در خليج فارس   

مايکل لدين: ايران، انگليسی‌ها را بخاطر يارانش که در دست ما گرفتار هستند بازداشت کرده، ناتو بايد همين را وسيله کرده و عمليات جنگی عليه ايران را شروع کند.

مايکل لدين نومحافظه کار تندرو و طرفدار جنگ در مقاله ای نوشت ايرانی ها دو دليل اساسی برای به گروگان گرفتن ملوانان انگليسی دارند. يکی برای بيرون راندن ما از منطقه و ديگری به خاطر يارانشان که حالا در چنگ ما هستند. مايکل لدين در توضيح اضافه ميکند که بنا بر اطلاعات منابع موثق آمريکايی تعداد قابل توجهی از افسران نظامی و اطلاعاتی ايران را در ماه‌های اخير در عراق گرفته‌اند. لدين که طرفدار تجزيه ايران است، سپس پيشنهاد ميکند اين سناريو برای حمله به ايران و تغيير رژيم اجرا در آيد: عمل ايران، اقدام جنگی عليه يکی از کشورهای ناتو به شمار آيد و يک سری اقدامات به اجرا در آيد که نشان دهد غرب در برابر ايران متحد است. کشتی‌های نيروی دريايی انگليس با آمريکا و چند کشتی فرانسوی که اکنون در منطقه است وارد عمل شوند. همزمان عمليات عليه ايران در عراق تشديد شود. اطلاعات ماموران ايراني، که در دست آمريکا هستند به عنوان تامين سلاح برای کشتار آمريکايی‌ها و کمک به ايجاد اردوگاه‌های تروريستی مبنا قرار داده شده و اعلام شود که ما در دفاع از خود عمل ميکنيم و برای سقوط ايران اقدام کنيم.

لینک
۱۳۸٦/۱/٩ - سيد کريم