اطلاعیه حزب کار ايران (توفان)   

مرگ بر تجاوزگران به عراق و تجاوزگران به ايران - توفان 

اطلاعيه
مرگ بر تجاوزگران به عراق و تجاوزگران به ايران


تفنگداران و ملوانان انگليسی در هفته گذشته به مرزهای ايران در اروند رود(شط العرب) تجاوز کردند و توسط قوای مسلح ايران به اسارت گرفته شدند. از آن تاريخ عربده های راهزنان جهانی گوش فلک را کر کرده است و يک جنگ نژادپرستانه و روانی عليه ايران براه انداخته اند. اين اقدام تجاوزکارانه يک پرووکاسيون آشکار امپرياليست فرتوت انگلستان است که در آستانه تشديد تحريم ارتجاعی ايران به آن مبادرت ورزيده است. اين نخستين بار نيست که امپرياليستها به مرزهای ايران تجاوز می کنند. در سال گذشته يک آلمانی و يک فرانسوی که از امارات متحده عربی به قصد ?سيرو سياحت? و ?ماهيگيری? ده ها کيلومتر در خليج فارس به سوی ايران رهسپار شده بودند در نزديکی جزاير متعلق به ايران تنها به اتهام عبور غير مجاز از مرز دستگير و محاکمه و محکوم شدند. معلوم نيست که ماهيگيری چه نيازی به مسافرت پر مسافت دارد. مسافرتی که در عرض خليج فارس و به سوی ايران صورت می گيرد. در محافل سياسی سخن بر سر جاسوسی و تحريکات امپرياليست آلمان و فرانسه در زير نظر آمريکا عليه ايران بود. در همان زمان رسانه های اروپائی و از جمله آلمانی مدعی شدند و اين نغمه شوم را سر دادند که مرز ايران در اين منطقه مورد مناقشه و سيال است. اين است که با قطعيت نمی توان از تجاوز به مرز ايران سخن گفت. همين سياست را امروز امپرياليستها در مورد اروند رود اتخاذ کرده اند. رسانه های گروهی اروپائی و غرب يک صدا می گويند که مرز ايران و عراق مورد مناقشه است و مشخص نيست. وزير خارجه کرد تبار دست نشانده عراق نيز اين ادعای استعمارگر فرتوت انگلستان را مورد تائيد قرار داد. جنجال تبليغاتی امپرياليست فرسوده و زوار دررفته انگلستان در اين مورد که تفنگداران انگليسی در آبهای عراق بوده اند دروغی بيش نيست. روزنامه آلمانی زود دويچه سايتونگ در شماره 29 ماه مارس 2007 خود در يک مصاحبه مطبوعاتی با آقای دانيل-اراسموس خان استاد دانشگاه نظامی در آلمان کرده است باين مسئله اشاره می کند که ترسيم خط مرزی که توسط انگليسها منتشر شده تنها ادعای انگليسهاست و دارای اعتبار کافی نيست. زيرا در اين منطقه مرز روشن نيست و نمی توان بدرستی تعيين کرد که مرز ايران کجا قرار دارد. وی در عين حال به تحريکات تفنگداران انگليسی که بدون نياز به بررسی يک کشتی هندی دست زده اند که تنها به صدور کالا برای اتومبيلها اشتغال داشته و نه سلاح و نه مهماتی حمل می کرده است اشاره می کند
.
به اين ترتيب امپرياليست انگلستان که مدعی است مرز ميان ايران و عراق روشن نيست بخود اجازه می دهد که يک خط مرزی ترسيم کند و آنرا مرز جهانی ايران وعراق برسميت بشناسد. تو گوئی 8 سال حنگ ايران عراق افسانه بوده است
.
حقيقت اين است که استعمارگران انگليسی نه تنها به مرزهای آبی ايران تجاوز کرده اند، کشور مستقل عراق را نيز اشغال کرده و از آن سر دنيا آمده اند تا در آبهای اروند رود رژه بروند. سخن تنها بر سر تجاوز به ايران نيست، آنها به آبهای عراق نيز تجاوز کرده اند و بايد منطقه را بدون قيد و شرط ترک کنند. آنها طوری جلوه می دهند که گويا در پی آنند که از تماميت ارضی عراق دفاع کنند. وقتی آنها آبهای ايران را جز آبهای عراق به حساب می آورند عملا مرز مشترک ايران عراق را بر اساس مصالح امپرياليست انگلستان تعيين کرده اند. تحريکاتی که آنها به عنوان طلبکار با بی شرمی عليه ايران می کنند با اين نيت کثيف است که در افکار عمومی حضور ناموجه خويش را به عنوان کشور متجاوز در عراق موجه جلوه دهند. انگلستان کجا و اروند رود کجا، تعيين مرز ايران و عراق چه ربطی به امپرياليست انگلستان دارد. وزير خارجه مسخره عراق که نقش عروسک خيمه شب بازی را بعهده دارد به جای آنکه از يک قدرت استعماری متجاوز بطلبد که خاک عراق را ترک کند با ايران که همسايه دائمی عراق است و مردمان اين کشور هزاران سال است که خويشاوندی دارند چانه می زند که حق با استعمار گران است. تو گوئی که اين مهمانان ناخوانده جنايتکار صاحبان اصلی عراق هستند؟

مردم ايران که دل خونی هم در جنبش تنباکو، هم در انقلاب مشروطيت، هم در قرار داد تقسيم ايران با روسيه تزاري، هم در قرار داد وثوق الدوله، هم در قرار داد دارسي، هم در سرکوب نهضت جنگل، هم در نهضت ضد استعماری ملی کردن صنعت نفت دارند حاضر نيستند در مقابل اين تجاوز آشکار و تحريک آميز سکوت کنند. عمال انگليسها در ميان آخوندها براه افتاده اند تا راه را برای اربابان خويش هموار سازند و سر و ته قضيه را هم بيآورند. ولی ماهيت اقدام انگليسها که سياست ر اهبردی موذيانه در پشت آن پنهان است نبايد از نظر بيفتد
.
نخست اينکه مرز آبی ميان ايران و عراق بر خلاف جعليات امپرياليستها و استعمارگران قعرالخط و يا عميقترين شيار آبی رودخانه اروند رود(شط العرب) (تالوگTalweg) است که در تمام مراجع جهانی به اين نحو تعريف شده است و در مورد همه ممالک جهان اعتبار دارد. دوم اينکه قرار داد الجزاير که ميان ايران و عراق در سال 1975 به امضاء رسيد و صدام حسين در زمان تجاوز به ايران آنرا پاره کرد چنين واقعيتی را برسميت شناخته و اين سند در سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است. پاره کردن اين سند در تلويزيون عراق و اعلان جنگ همه ممالک همدست آمريکا و روسيه بدست صدام حسين عليه ايران بعد ازانقلاب بهيچوجه از ارزش و اعتبار اين سند نمی کاهد
.
کشور ما برای حراست از مرز خود با عراق صدها هزار جانباخته داده است. شهرهای ايران با همدستی روسيه، انگلستان و آمريکا و فرانسه و آلمان و اتريش و استراليا و مصر و اردن و عربستان سعودی و امارات متحد عربی با خاک يکسان شده است. ايران به مدت هشت سال برای حراست از اين مرزها جنگيده و عليرغم خيانت آخوندها و طرح شعارهای انحرافی و تجاوزکارانه نظير ?راه قدس از کربلا? می گذرد از تماميت ارضی خويش دفاع کرده است. هنوز ده ها هزار معلولين جنگی که بخاطر اين مرز و بوم از سلامتی خود مايه گذاردند در قيد حيات اند. صدها هزار جان دادند تا نسلهای بعدی ايران بتوانند با غرور و با سربلندی زندگی کنند و نشان دهند که هرگز اجازه نخواهند داد که قربانی تجاوز شوند و اموال و ثروتهای آنها توسط تجاوزگران و غارتگران جهانی به يغما رود. حال سر و کله چند تفنگداران مامور انگليسی از آنور دنيا پيدا شده است که تمام اين واقعيت را واژگونه جلوه داده و می خواهند چنين وانمود کنند که در اين منطقه همان وضعی برقرار است که صدام حسين خواهان آن بوده است. همان وضعی که ميراث امپرياليست فرتوت انگلستان در عراق اشغالی بعد از جنگ جهانی اول باقی گذارده بود. هيچ چيز تغيير نکرده است، روز از نو روزی از نو. همه چيز باز و قابل بحث است. اين سياست استخوان لای زخم گذاردن امپرياليست فرتوت انگلستان است تا در آينده همواره محملی برای اعمال سياستهای استعماری خويش در منطقه پيدا کند. آنها در کاوش اختراع ابزاری هستند که در آينده بتواند ساز و کاری پيدا کنند که خلقهای منطقه را به جان همديگر بياندازند و اسلحه بفروشند و حضورشان را در منطقه توجيه کنند و نفوذشان را توسعه دهند. سياست آنها سياست تفرقه بيانداز و حکومت کن است. هم اکنون با اين سياست تبليغاتي، کشاندن پای آن به شورای امنيت و مراجع بين المللی اساس تماميت ارضی ايران در جنوب و در جنوب غربی ايران به زير پرسش برده شده است. آنچه تا ديروز بطور بديهی ايرانی بود پس از پيدا شدن سر و کله استعمارگران انگليسی ديگر الزاما ايرانی نيست. می تواند عراقی باشد. می تواند عراقی هم نباشد. از اين ببعد مرز روشن ايران و عراق به ابزار اعمال قدرت و زورگوئی به ايران عراق و بدل می شود. تعيين حدود و ثغور اين مرز در يد اختيار امپرياليستهاست که بر اساس هوی و هوس خود آنرا امروز بر اساسی و فردا بر اساس ديگری تعيين می کنند
.
در اينجا سخن بر سر يک رفتار اشتباه آميز نيست، بر سر به زير سئوال بردن مشروعيت مرزهای ايران است. هوچيگری انگليسها را بايد با تمام قدرت پاسخ گفت. تسليم در برابر فشار انگلستان آغاز عقب نشينی بی فرجامی است که خاتمه آن بر کسی روشن نيست. انگشت را که بدهی دستت را خواهند کند. پاسخ امپرياليستها را بايد همواره با قاطعيت داد. مسامحه، مسالمت، خوشخيالی با و يا درباره امپرياليستها تنها توهمات مغزهای بيمار است که ماهيت تجاوزکارانه اين موجودات خونخوار و نژاد پرست را که تجاوز به سرزمينها ی ديگران و غارت آنها را حق طبيعی خود می دانند، نمی شناسند
.
حزب کار ايران(توفان) تجاوز به مرزهای برسميت شناخته شده ايران را محکوم می کند. خون صدها هزار جوانان اين آب و خاک که جان دادند تا ايران زنده بماند از ما می طلبد که در مقابل اين تجاوز بی شرمانه ايستادگی کنيم و سربازان متجاوز انگليسی را به ايران رسما محاکمه نمائيم. دولت انگلستان بجای عربده کشی بايد پاسخگوی عملکرد تجاوزکارانه خود باشد و رسما از مردم ايران پوزش بطلبد و بفهمد که دوران اربابی به اتمام رسيده است. مردم ايران نوکر انگلستان نيستند و بی احترامی و وقاحت آنها را متقابلا پاسخ خواهند گفت. نژاد پرستی امپرياليستها در ايران بردی ندارد. مردم ايران هرگز تسليم راهزنی وحشيانه و بربرمنشانه امپرياليستها نخواهند شد. هرگز نبايد اجازه داد که حاکميت مسلط در ايران بر سر منافع ملی ما با استعمارگران معامله کند و تائيد نمايد که به مرزهای ايران تجاوزی صورت نگرفته و بطور ضمنی اعتراف نمايد که مرزهای ايران سيال است و صدام حسين در تجاوزش به ايران محق بود. در اينجا پای اشتباه و اشتباه مکرر خاطيان در ميان نيست. پای تنظيم سياست راهبردی امپرياليستها در منطقه و سياست و طرح و برنامه های چند ده ساله آينده آنها حتی پس از خروج از عراق مطرح است. هرگز نبايد در مقابل دشمن خونخوار کوتاه آمد و به ننگ تسليم خفت بار تن در داد. در اين عرصه و در اين شرايط جائی برای مصالحه باقی نيست. استعمارگران در منطقه خاورميانه بايد بفهمند که با چه کسانی طرفند و نبايد پا را از مرز خود خارج بگذارند. در اين سالهاست که سرنوشت خاورميانه رقم می خورد کسی که اين را نبيند از سياست چيزی نفهميده است
.
بشريت متمدن و مترقی در سمت ما ايستاده است. حزب ما تحريکات امپرياليستها رابشدت محکوم ميکند. اين تحريکات ، تحريمهای امپرياليستی و جنگ روانی موجب تشنج ووسيله ای در دست جمهوری اسلامی عليه هرگونه صدای حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران بکارخواهد رفت. پس مرگ به تجاوز امپرياليستی به ايران ! نه به تحريم و نه به هرنوع تحريک و جنگ روانی عليه ايران
!

حزب کارايران(توفان
)
10
فروردين 1386

www.toufan.org
toufan@toufan.org

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٢ - سيد کريم