آيا رويداد دريايی بريتانيا ؟ ايران بخشی از طرح بزرگتر جنگ افروزی است؟   

آيا رويداد دريايی بريتانيا ؟ ايران بخشی از طرح بزرگتر جنگ افروزی است؟

نويسنده : لاری چن - برگردان : هاتف رحمانی

منبع : گلوبال ريسرچ

دولت بوش ومتحدانش (به ويژه دولت های بريتانيا واسرائيل) در حال تدارک حمله به ايران در اوايل بهار 2007 هستند. شگفت انگيز نيست که تا آن موقع زمينه ای جعلی ديگری برای براه انداختن حمله مورد استفاده قرار گيرد.

آيا 15ملوان بريتانيايی که توسط ايران دستگير وبازداشت شده اند در آب های ايران به عمليات جاسوسی جنايتکارانه ، در روند تدارک زمينه ای به شيوه خليج تونکن برای جنگ مشغول بوده اند ؟ يا بعنوان مانور سياسی دفاعی در واکنش تحريکات سری امريکا وبريتانيا که ماه هادر حال پيشرفت بوده وبرای گسترده شدن ادامه دارد در آب های عراق ( آنچنان که لندن ادعا می کند)بودند که توسط نيروهای ايرانی دستگير شدند ؟

در حالی که رسانه های غربی چيزی بيش ازانعکاس ولفت ولعاب هشدار فوری واظهارات جنگ طلبانه تونی بلر را پوشش نداده اند ( که به هيچ وجه به دليلی متکی نبود ... کاملا غير قابل قبول ، اشتباه وغير قانونی بود) ، ودر حالی که حمايت دولت بوش از بلر( کاخ سفيد کاملا از بلر ومتحدين ما در بريتانيا حمايت می کند)وحملات ديپلماتيک عليه تهران قابل پيشبينی بود ، تحليل های اندکی به زمينه های آنچه به اين واقعه منجر شد علاقه نشان داده اند.

تهران در سال 2003 پيشنهاد جامعی به دولت بوش (از طريق سفارت سوئيس) برای گفتگو و همکاری منطقه ای ارائه کرد.مقامات کاخ سفيد تاييد می کنند که اين يادداشت وسيعا منتشر ومورد بحث قرار گرفت وردشد.(مقامات برجسته دولت بوش لغزش حافظه مناسبی نشان می دهند)

تقويت نيروی نظامی اطلاعاتی امريکا ? بريتانيا در جهت حمله بهاری واقعيت شناخته شده ای است .وال استريت جنگ را پيش بينی می کند. بيش از يکسال است که منطقه ايران - عراق يا افزايش فعاليت سازمان های جاسوسی انباشته است .جرج دبليو بوش شخصا ،چند ماه پيش دستورعمليات سری تحريک کننده را به ويژه با هدف طعمه قرار دادن ايران در جنگ وردوردويی هسته ای صادر کرد.حمله غير قانونی به مقامات رابط ايران در اربيل عراق ، بعنوان بخشی از يک نمونه آماده سازی و انتشاراطلاعات دروغ عليه تهران به کار گرفته شد .تعدادی از ايرانيان منجمله مقامات عالی سپاه پاسداران انقلاب توسط نيروهای غربی دستگير شدند. يک دانشمند هسته ای بر جسته توسط موساد به قتل رسيد. بوش همچنين دستور تبراندازی به قصد کشت را برای شکار وکشتن ايرانيان در عراق صادرکرد. غلامحسين اژه ای وزير اطلاعات ايران ، ادعا کرد که ايران شبکه صد نفره ماموران سيا وموسادراکشف کرده است .

قبلا اجماع چند مليتی در دفاع از حمله به ايران حاصل شده است که در حال حاضر از نظر نظامی وسياسی درحال محاصره (ايران ) است . (تقويت نظامی بريتانيا - امريکا در مقياس کامل در جريان است ).سناتور کارل لوين در 28مارس در مصاحبه ای با راديو نيروهوايی امريکا تبليغات ساده لوحانه بوش ? بلر را انعکاس داد که ايران به تنهايی تحريک کننده رودررويی با غرب ، تنها مقصرخطر پذيری استراتژيک وجاه طلبی هسته ای است .لوين اظهارات عاميانه ای را مبنی بر اين که احمدی نژاد ديوانه است وکنگره امريکا بطور يک دست پشت (برنامه ) متوقف کردن احمدی نژاد که غرب را مورد فشار قرار داده است ايستاده اند تکرار کرد. ( بدون هيچ اشاره ای به فشار طاقت فرسای غرب عليه ايران ). ديدگاه کودن وخطرناک لوين به يکسان بين دموکرات ها وجمهوری خواهان شايع است .

فاب تورنی ملوان بريتانيايی درنامه ای که توسط سفير ايران در لندن به آسوشيتدپرس ای ميل شد ، به خاطر تجاوز مرزی به آب های ايران عذر خواهی کرده است.مقامات غربی بلافاصله با ادعای (بدون دليل) اين که اعتراف تورنی از روی اجبار بوده وانتشار نوار ملوانان دستگير شده (درحال نشان دادن مورد پذيرايی بودن آن ها) غير قابل قبول است واکنش نشان دادند . در ضمن لندن در تلاش تدارک دليلی است که خدمه قايق در آب های عراق دستگير شده اند.

بعيدمی نمايد که تهيه مدرک از سوی هر يک از طرفين ، يا حتی تبادل ديپلماتيک يا حتی توافق ،رودررويی بزرگتری را که از فبل در جريان است خنثی خواهد کرد.اين حادثه وپی آمدهای تنش ديپلماتيک آن ،آشکارا بخشی از دستور کار بزرگ بين المللی مشابه حادثه خليج تونکن است ، که جنگ ويتنام راکه دولت امريکا مصمم به شروع آن بود به راه انداخت.

اگر عمليات جنگی آشکاری عليه ايران در اطراف حادثه دريايی رخ دهد احتمالا لندن رهبری آن را بعهده خواهد گرفت و دولت های بوش واسرائيل بلافاصله به او خواهند پيوست .

دولت بلر(MI-6,MI-5 وغيره) در سال های اخيرآشکارا دربين مهاجمين جنگ عليه تروريسم قرار داشته اند. بعنوان مثال در 19سپتامبر 2005 ، 6وسيله زرهی بريتانيا در زندان عراقی بصره برای آزادی دو مامور مخفی از سران نيروهای کماندويی ويژه بريتانيا که در عمليات خرابکاری جاسوسی درگير بودند درهم شکستند.از اين رو گزارش هايی وجود دارد که عمليات نجاتی عليه ايران در حال برنامه ريزی باشد .

لاری چين نويسنده مقالات بسياری در باره سياست خارجی امريکا ودستور کار نئو کان ها است . او همکاری متناوبی با گلوبال ريسرچ دارد .

13/1/1385

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٤ - سيد کريم