آيا البرادعی از طرح حمله به ايران مطلع است؟

برخی تحليلگران سياسی عقيده دارند، هشدارهای اخير البرادعی درباره احتمال تعرض به جمهوری اسلامی و ,ديوانه, خواندن حاميان اقدام نظامی عليه تهران ممکن است اشاره‌ای به يک طرح سری برای حمله به ايران باشد.

به گزارش ,Press TV,، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در سخنان اخير خود در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکيد کرد که ,کسی نمي‌توانيد دانش اتمی ايران را بمباران کند, و بلافاصله يادآور شد که از نگاه او حاميان حمله نظامی به ايران ,ديوانگان جديد, هستند. سخنی که به باور برخی از ناظران، اين فکر را به ذهن خطور مي‌دهد که آمريکا قصد حمله به مراکز اتمی ايران را دارد.

بر مبنای اين گزارش، هشدارهای اخير البرادعی که با تعبيرات پيشين او در ارتباط با اين موضوع متفاوت بود، به همراه گزارش جديد IAEA‌ در مورد فعاليت‌های هسته‌ای ايران، احتمال حمله آمريکا به تاسيسات هسته‌ای ايران را تقويت کرده است.

تحليلگران امور معتقد هستند که مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی از امکان حمله نظامی آمريکا عليه ايران، مضطرب است، زيرا از آن جايی که وضعيت پيش آمده برای برنامه اتمی ايران با وارد شدن IAEA‌ به اين موضوع پديد آمد، او به عنوان همدست آمريکا در راه‌اندازی جنگ عليه ايران شناخته شده و متهم به حمايت از جنگ خواهد شد.

تحليلگران مي‌گويند، البرادعی نسبت به بروز هر نوع گزينه نظامی عليه ايران نگران است، چرا که در يک دست بازرسان هسته‌ای را دارد و در دست ديگر موقعيت و مقام بين‌المللی خود را. او در مصاحبه‌ای که با راديو بي‌بي‌سی داشت،‌ اعلام کرد که نگران بروز يک برخورد نظامی در مقابل پرونده هسته‌ای ايران است.

/ 0 نظر / 15 بازدید